Fusiewebsite VCPO en Prokind. Samen sterker.

Instemming fusie

Juli 2022
Beide besturen hebben het definitieve besluit genomen tot fusie en daarmee tot de vorming van een samenwerkingsbestuur per 1 januari 2023. Een bestuur, waarin er ruimte is voor openbare, christelijke en samenwerkingsscholen.

Zie persbericht.

Voorgenomen fusie

Januari 2022
VCPO Spijkenisse en Prokind scholengroep hebben de afgelopen jaren ingezet op lokale samenwerking. Samenwerking in het belang van de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen.
Nu en in de toekomst.

 

We zijn klaar voor de volgende stap in onze samenwerking en willen in de toekomst graag één samenwerkingsbestuur vormen. Dit jaar (2022) gaan we actief aan de slag om de voorgenomen fusie tussen de twee besturen alsnog te realiseren. We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over dit fusieproces. We hebben daarom alle relevante informatie op deze fusiewebsite gezet. Hier vindt u alle achtergrondstukken, de planning voor de komende maanden en de antwoorden op de veelgestelde vragen. Zodra er nieuwe informatie is, zullen we deze hier plaatsen.

 

Namens het bestuur van VCPO Spijkenisse en Prokind scholengroep,

 

Maarten Groeneveld (VCPO Spijkenisse)
Erwin Boom (Prokind scholengroep)

Planning

2021-februari 2022:
Inventarisatie & afstemming:

 • Vervolg & processtappen vaststellen
 • Gesprekken GMR-en
 • Routekaart opstellen
 • Voorstel gewenste situatie m.i.v. nieuwe schooljaar en 1/1 '23
 • Informeren medewerkers en ouders
Maart 2022:
Actualisatie fusieonderdelen:

 • Profiel
 • RvT & CvB
 • Mobiliteitsbeleid

 • Fusie-effect rapportage
 • Statuten
 • Managementstatuut
April 2022:
Ouders

 • Inloopavond ouders (uitnodiging volgt in maart)
 • Ouderraadpleging

Gezamenlijk verhaal

 • Ons verhaal in tekst & beeld
Mei 2022:
Besluitvorming:

 • Advies GMR - voorgenomen besluit
 • Ouderraadpleging
Juni 2022:
Naamgeving:

 • Nieuwe naam bestuur
 • Keuze nieuwe naam
Juli 2022:
Communicatie

 • Logo & huisstijl
 • Basis communicatiemiddelen
 • Communicatieplan 2023
Augustus - start nieuwe schooljaar:
Samenwerking:

 • Prokind en VCPO werken als één bestuur samen
 • We treden als één bestuur naar buiten

September t/m december 2022:
Processen inrichten:

 • Organisatie
 • Financieel
 • ICT
 • Communicatie

1 januari 2023:
Bestuur operationeel:

 • Gezamenlijk bestuur gereed.

FAQ

› Organisatie
› Identiteit
› Onderwijs
› Werkgeverschap
› Besluitvorming
› Vooruitblik nieuwe schooljaar
Wat is er gebeurd de afgelopen maanden?
Na het niet doorgaan van de fusie in 2021 heeft er een periode van bezinning plaatsgevonden binnen VCPO en Prokind. Na deze bezinning hebben beide besturen verschillende gesprekken gevoerd over de te volgen koers. Dit leidde tot een hernieuwde keuze voor de fusie tot een samenwerkingsbestuur. Daarop volgend zijn er verschillende gesprekken gevoerd met bestuur, toezichthouders, directies en GMR-en. We hebben een nieuwe start gemaakt met elkaar en hebben vertrouwen in een gezamenlijke toekomst.
Wat is er anders qua proces & aanpak ten opzichte van het vorige fusieproces?
Er is de afgelopen maanden met alle geledingen gesproken over wat nu nog nodig is om tot goede besluitvorming te komen. Met deze opbrengsten gaan we aan de slag. Uitgangspunt hierbij is om te focussen op de nog bestaande vragen en deze te beantwoorden. We houden elkaar goed op de hoogte en zorgen ervoor dat er frequent 'fysiek' contact is om zaken af te stemmen. Daarnaast zorgen we ervoor dat ouders en medewerkers goed geïnformeerd worden en het proces en de voortgang nauwlettend kunnen volgen. Speciaal hiervoor hebben we deze fusiewebsite opgezet.
Wat betekent een fusie voor het onderwijs?
Onderwijs verzorgen is een van mooiste en uitdagendste opdrachten die er bestaat. Leren staat bij ons centraal. Wij kiezen ervoor om dit breed en doelbewust in te vullen. We begeleiden kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en dragen eraan bij dat ze verantwoordelijkheid nemen in hun leven (personificatie). We helpen ze om bewust in de samenleving te staan (socialisatie) en rusten ze uit met de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om hun toekomst vorm te geven (kwalificatie).

 

Onze scholen vormen een oefenplek waar kinderen dingen kunnen uitproberen en fouten mogen maken. In dat proces leren ze zichzelf en hun omgeving beter kennen. Ze ontdekken hoe anderen hen zien en worden zich meer bewust van wie ze zijn. We helpen ze om zichzelf te accepteren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. Stap voor stap maken we kinderen vertrouwd met tradities en gebruiken. We laten ze zien hoe de samenleving in elkaar zit en hoe zij hierin zelf een betekenisvolle rol kunnen vervullen. We bespreken maatschappelijke en ethische vraagstukken en helpen kinderen zich hiertoe te verhouden. We spannen ons ervoor in dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. We laten de ontwikkelbehoeften en leerdoelen van het kind richtinggevend zijn in de keuze van onderwijsactiviteiten en geven gerichte feedback. Nieuwe techniek kan ons daarbij helpen. Wij zorgen ervoor dat kinderen het zelfvertrouwen en de vaardigheden krijgen om zichzelf blijvend te kunnen ontwikkelen

 

Ontmoetingsleren

Het ontmoetingsleren is ons antwoord op de hedendaagse diverse maatschappij waarin mensen elkaar steeds vaker nodig hebben. In plaats van tegenover elkaar te staan, willen we kinderen leren om verschil te waarderen en te leren ermee om te gaan. In het ontmoetingsleren staan de levenservaringen met bijbehorende vragen en antwoorden van alle kinderen centraal. Door oprecht in gesprek met ‘de ander’ ontdekkend en kritisch naar je eigen ervaringen te kijken,ontwikkel je begrip voor de ander, dichtbij of ver weg. Die ander is de klasgenoot, de leerkracht, of de ander die in de buurt, het land of ergens op de grote wereld woont. Samen sta je sterker.

 

Er zijn twee belangrijke doelen van het ontmoetingsleren op de school:

 1. In de eerste plaats leert het kind ontdekkend en kritisch naar zichzelf en zijn eigen ervaringen te kijken: het kind leert zichzelf kennen als een mens die er mag zijn, met al zijn bijzonderheden en keuzes.
 2. Ten tweede ontwikkelt de leerling begrip voor de ander, dichtbij of ver weg. En die ander kan heel andere keuzes maken of een heel onbekende levensovertuiging hebben. Alle leerlingen op de school worden uitgedaagd begrip te hebben voor die verschillen, ook al zullen ze er zichzelf niet in herkennen. 

Samen optrekken

Een speciale band hebben we met de ouders en verzorgers. Wij benaderen hen als de belangrijkste mensen in het leven van een kind: samen onderzoeken we hoe het onderwijs aan hun kind goed kan verlopen. We houden elkaar op de hoogte van de ontwikkeling van het kind, zowel thuis als op school. We erkennen elkaars rol en verantwoordelijkheden.

Wat betekent een fusie voor ons als besturen?
 • Bestuurders en directies werken vanaf het nieuwe schooljaar nauw samen; 
 • Bestuurders houden tot 1 januari hun verantwoordelijkheden voor Prokind of VCPO;
 • De toezichthouders werken vanaf het nieuwe schooljaar nauw samen, maar behouden tot 1 januari hun verantwoordelijkheden voor Prokind of VCPO;
 • Per 1 januari start de raad van toezicht van het samenwerkingsbestuur haar werkzaamheden; 
 • De huidige leden van de GMR-en werken vanaf het nieuwe schooljaar nauw samen, maar behouden tot 1 januari hun verantwoordelijkheden voor Prokind of VCPO; 
 • Per 1 januari start de GMR van het samenwerkingsbestuur haar werkzaamheden.
Wat betekent een fusie voor jou als collega?
 • Vanaf het nieuwe schooljaar werken Prokind en VCPO als één bestuur samen;
 • Dit samenwerkingsbestuur krijgt een nieuwe naam;
 • We treden als één bestuur naar buiten; 
 • De scholen behouden hun eigen identiteit en geven hier zelf invulling aan.
 • We nemen tot 1 januari 2023 de tijd om administratief alles af te ronden. Wat merk je daarvan? Op jouw salarisstrook en akte van benoeming staan tot 1 januari nog de ‘oude’ namen Prokind en VCPO; 
 • De collega’s uit de staforganisatie ondersteunen de scholen op dezelfde wijze als ze dit nu doen.
Wat betekent een fusie voor jou als leerling?
 • Misschien heb je wel eens gehoord van het woord ‘fusie’? Bij een fusie gaan twee organisaties samenwerken. Zo kunnen ze makkelijker dingen regelen en elkaar nog beter helpen.
 • Jouw school hoorde bij VCPO of Prokind, maar in het nieuwe schooljaar valt jouw school onder een nieuw bestuur met een nieuwe naam;
 • In dit nieuwe bestuur wordt uitgegaan van samenwerking en ontmoeting. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind in Nissewaard goed onderwijs krijgt;
 • In het nieuwe schooljaar ga je gewoon naar jouw vertrouwde openbare, christelijke of samenlevingsschool.
Wat betekent een fusie voor u als ouder(s)/verzorger(s)?
 • Vanaf het nieuwe schooljaar werken VCPO en Prokind als één bestuur samen;
 • De school van uw kind valt voortaan onder dit samenwerkingsbestuur, waarin de openbare, christelijke en
  samenlevingsscholen zijn samengebracht;
 • In dit samenwerkingsbestuur wordt uitgegaan van samenwerking en ontmoeting. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind in Nissewaard goed onderwijs krijgt;
 • Dit samenwerkingsbestuur krijgt een nieuwe naam; 
 • Uw kind gaat in het nieuwe schooljaar naar zijn huidige, vertrouwde openbare, christelijke of samenlevingsschool; 
 • De scholen behouden hun eigen identiteit en geven hier zelf invulling aan.
Hoe komt de besluitvorming tot stand?
Van januari tot en met mei 2022 werken we aan:

 1. Gesprekken met alle geledingen over de te nemen stappen;
 2. Beantwoording en bespreking van de vragen;
 3. Actualisatie van de fusie-effectrapportage / inrichting van de governance;
 4. Open inloopavond voor ouders;
 5. Het nemen van een voorgenomen besluit door besturen;
 6. Aanvraag op instemming op GMR-en;
 7. Definitief besluit.

Bij een definitieve doorgang van de fusie betekent dit:

 • Vanaf het nieuwe schooljaar werken Prokind en VCPO als één bestuur samen;
 • Dit samenwerkingsbestuur krijgt een nieuwe naam;
 • We treden als één bestuur naar buiten; 
 • Van augustus tot en met december richten we alle organisatie- en administratieve processen in;
 • Per 1 januari 2023 zijn we dan volledig operationeel als één gezamenlijk bestuur.
Wat betekent een fusie voor de identiteit van de scholen?
Als VCPO en Prokind nemen we elk onze historie mee. Onze inspiratie putten we uit uiteenlopende bronnen. Binnen onze nieuwe organisatie brengen we deze verschillen samen. Wij vinden elkaar in de waarden die we delen. Die waarden kunnen uiteenlopen, van tolerantie, respect en moed tot rechtvaardigheid en zelfbeheersing. Waarden hebben voor iedereen wisselende associaties, we gebruiken er verschillende woorden voor en geven er eigen invullingen aan. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven over die waarden en telkens op zoek gaan naar wat ons bindt. We nemen leerlingen erin mee en helpen ze om ook vanuit deze waarden te leven. Deze waarden maken ons tot wie we zijn en geven richting aan onze ontwikkeling. Ze zijn leidend in alles wat we doen en zeggen.

Missie

We willen samen één onderwijsorganisatie van betekenis zijn. Waar kinderen en medewerkers samen leren, van en met elkaar. Bij ons ontwikkelen kinderen zich tot volwaardige burgers en leren zij wat belangrijk is in het leven. Ze leren om met zelfvertrouwen de wereld tegemoet te treden en te ontdekken hoe ze elkaar en anderen kunnen helpen.

 

Waarden

Het onderzoek van de verschillende documenten bij besturen en scholen en praktijkonderzoek onder de leden van de werkgroep en directeuren hebben tot de volgende waarden geleid:

 • Samen: samenwerken en elkaars talenten benutten.
 • Groei: leren en ontwikkelen voor iedereen.
 • Passie: leren met plezier en werken aan je talenten en zo inhoud geven aan het onderwijs.
 • Lef: experimenteren, onderzoeken, nieuwsgierig zijn en keuzes durven maken.

  Samenwerking & ontmoeting

  De scholen, behouden hun eigen identiteit. Iedere school, openbaar of christelijk, geeft hier zelf invulling aan. In het voorgenomen samenwerkingsbestuur wordt uitgegaan van samenwerking en ontmoeting. We zien en respecteren elkaar en leren van verschillen. 

   

  In alle scholen besteden we aandacht aan ontmoetingsleren. We doen dit niet alleen omdat het een onderwijskundig doel heeft (leerlingen leren zo zichzelf en de anderen om hen heen beter kennen en begrijpen), maar juist ook vanwege het maatschappelijke aspect. We denken dat het in een samenleving, waarin regelmatig, sneller en heftiger sprake is van polarisatie, belangrijk is dat scholen een veilige oefenplaats zijn. Een plaats om te oefenen met het uitstellen van het eigen oordeel of om te ervaren wat er gebeurt wanneer je gemeende interesse toont en de ander erkent. Dat gunnen we niet alleen leerlingen maar ook iedereen.

  Waarom willen de besturen fuseren?
  VCPO en Prokind hebben de afgelopen jaren ingezet op lokale samenwerking. Samenwerking in het belang van de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Een fusie zien wij als besturen van VCPO en Prokind als een belangrijke stap naar de versterking van het onderwijs aan de kinderen in Nissewaard. Nu en in de toekomst.

   

  Samen staan en gaan we voor:

  • Goed onderwijs voor ieder kind
  • Oog voor diversiteit en kwaliteit 
  • Wijken de onderwijszorg bieden die nodig is 
  • Draagkracht en veerkracht van teams en medewerkers vergroten 
  • Financiële ruimte creëren ten gunste van het onderwijs
  • Kennis en expertise delen, ontwikkelen en vergroten 
  • Kwalitatief goed onderwijspersoneel aantrekken, opleiden en behouden
  Wat betekent een fusie voor ons werkgeverschap?
  Inspirerend werkgeverschap

  Wat we voor onze leerlingen willen, willen we ook voor onze medewerkers. We zien elkaar, hebben oprechte interesse in elkaar, helpen elkaar en houden elkaar scherp. Ook voor medewerkers staat leren centraal. We zijn gericht op vakmanschap en meesterschap. Iedereen krijgt en gebruikt de ruimte en begeleiding om zich te verbeteren. Daarin sta je nooit alleen. Je bent lid van een team. Als werkgever en werknemer kijken we samen hoe de medewerker zich kan ontwikkelen ten dienste van het onderwijs én aansluitend bij de ambitie en talenten van onze medewerker. In die zin zijn we beiden eigenaar.

   

  In de drukte van alledag vergeten we gemakkelijk waarom we dit werk ook alweer doen en hoe we ons kunnen verbeteren. We vinden het belangrijk om bij tijd en wijle stil te staan bij wat er gebeurt en na te denken over wie we zijn als professional. Deze reflectie is een voorwaarde voor goed vakmanschap. Hierbij proberen we elkaar zo goed mogelijk te ondersteunen. We willen elkaars kennis, krachten en talenten optimaal benutten voor het onderwijs.

   

  Opleiden en begeleiden

  Wij hebben in samenwerking met de pabo’s een doorlopende begeleidingslijn: van 1e jaars pabostudent tot een vakbekwame leerkracht. Wij bieden maatwerk aan onze studenten en medewerkers waarbij ook de andere doelgroepen zoals herintreders en het leer-werktraject zijn opgenomen.

   

  Prokind scholengroep werkt nauw samen met de Hogeschool Rotterdam. Vanuit de Hogeschool is het initiatief genomen om samen met Prokind en zeven andere schoolbesturen uit de regio (waaronder onderwijsgroep Edumare) een aspirant opleidingsschool (AOS3R) vorm te geven. Hiervoor zijn sinds 2020 drie scholen van Prokind (obs de Vogelenzang, obs Jan Campert en obs Annie MG Schmidt) bij dit project aangesloten. Daarna zullen ook de andere scholen aansluiten.

   

  VCPO Spijkenisse heeft nauwe contacten met Hogeschool Inholland. Inmiddels zijn zes scholen als opleidingsscholen benoemd en vindt verdere professionalisering en versterking plaats voor de begeleiding van pabostudenten. Ook VCPO onderzoekt of zij kan aansluiten bij een erkende opleidingsschool (BROS: Brede Opleidingsschool) die vanuit Inholland en andere besturen is geïnitieerd.

   

  Voor beide besturen is het uitermate belangrijk om deel te nemen aan een opleidingsschool: hiermee kunnen we pabostudenten boeien, in samenwerking met de pabo de goede begeleiding bieden en hen aan ons verbinden.

   

  Bij beide besturen werken bovenschoolse schoolopleiders die het opleiden en begeleiden van studenten en medewerkers verder versterken. Zij werken met elkaar nauw samen en vormen een netwerk. Op alle scholen van Prokind en VCPO kunnen studenten hun praktijk volgen waarbij in alle gevallen sprake is van een krachtige, deskundige begeleiding en een grote mate van diversiteit aan scholen.

  Vragen & contact

  VCPO Spijkenisse
  Gemeenlandsedijk Noord 26f
  3216 AG Abbenbroek
  0181-635439

  Maarten Groeneveld (bestuurder)
  info@vcpo-spijkenisse.nl

   

  GMR VCPO Spijkenisse
  gmr@vcpo-spijkenisse.nl

   

  Prokind scholengroep

  Gemeenlandsedijk Noord 26f
  3216 AG Abbenbroek

  0181-635439

  Erwin Boom (bestuurder)

  info@prokind-scholengroep.nl

   

  GMR Prokind scholengroep

  gmr@prokind-scholengroep.nl

  Logo VCPO Logo Pro Kind